Priėmimo sąlygos ir tvarka
Priėmimas

Priėmimo sąlygos ir tvarka

PATVIRTINTA

Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės

mokyklos direktoriaus 2016-10-07 įsakymu Nr. V-167

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-199; patvirtintuRadviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-630„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“bei Radviliškio rajono mokyklų aptarnavimo teritorijų paskirstymu ir patvirtintais klasių komplektų bei mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei vaikų skaičiais.

II. SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KRITERIJAI

2. Į mokyklą ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir mokytis pagal pradinio, pagrindinio, ugdymo programas bei šias programas pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami asmenys vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms patvirtintais klasių komplektų bei mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei vaikų skaičiais.

3. Jei į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį yra priimami visi norintys vaikai iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos, į likusias laisvas vietas pirmiausiai priimami:

3.1.priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai;

3.2. vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje;

3.3. vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

3.4. pagal prašymo padavimo datą;

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai į mokyklą priimami bendra tvarka.

5. Pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Jei pradinį ugdymą ketinama teikti vieneriais metais anksčiau, į pirmąją klasę vaikai priimami atsižvelgiant į individualią jų brandą ir pasirengimą mokyklai vadovaujantis patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012-06-13 įsakymu Nr. V-971 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK- 2173 ,,Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

6. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, kai mokykla patikrina vaiko pasiekimus ir nustato, kad jie atitinka pirmosios klasės mokiniui mokykloje numatytus mokymosi pasiekimus.

7. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį (toliau – tarptautinė programa), priimamas mokytis bendra tvarka. Jo mokymosi laikotarpio pagal tarptautinę programą rezultatai pripažįstami ir įskaitomi mokykloje. Jei asmuo, baigęs tarptautinę programą, neturi mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis, kai mokykla nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio ir pagrindinio  ugdymo bendrosiose programose.

III. SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

8 Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui (pagal formą) teikia prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų (globėjų rūpintojų). 14 – 16 metų vaikasprie sutarties prideda vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

9. Prie prašymo pateikia:

9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.2. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

9.2.1. iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentą:

 – mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

 – pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;

9.3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą;

9.4.pažymą apie individualią vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, jei ugdymas pradedamas vieneriais metais anksčiau. 

10. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis tik mokykloje patikrinus asmens pasiekimus ir nustačius jų atitiktį bendrosiose pradinio ir pagrindinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.

11. Dokumentų priėmimas į mokyklą pradedamas prasidėjus naujiems kalendoriniams metams.

12. Dokumentai registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka.

13. Asmens priėmimas mokytis pagal bendrojo ugdymo programą įforminamas mokymo sutartimi.

14. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;

14.1. mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą (pradedančiu mokytis pagal atitinkamą pritaikytą bendrojo ugdymo programą), sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą: pradinio ir pagrindinio;

14.2. mokymo sutartis registruojama Mokinių registro mokymo sutarčių registracijos žurnale;

14.3. vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius liekamokinio asmens byloje.

15. Sudarius mokymo sutartį:

15.1. asmuo įregistruojamas mokinių registre, į abėcėlinį mokinių žurnalą įrašomas automatiškai;

15.2. formuojama mokinio asmens byla. Joje turi būti išsilavinimo pažymėjimo kopija, mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo byloje esantys dokumentai lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamamokinio sveikatos raidos istorija;

15.3. priėmimas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

16. Iki 16 metų mokinys negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

17. Iki 16 metų mokinys iš mokyklos išleidžiamasį kitą mokyklą tik vienam iš tėvų parašiusprašymą.

18. Mokinio atvykimasir išvykimas iš mokyklos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 

IV. SKYRIUS

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

19. Komisijos sudėtis ir jos darbo tvarkos aprašas patvirtintas mokyklos direktoriaus įsakymu. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje sudaryta mokinių priėmimo į mokyklą komisija (pridedama).

20. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos veikla:

21.1. skelbia informaciją apie mokinių priėmimo tvarką ir laisvas vietas mokyklos interneto svetainėje;

21.2. mokyklos direktoriui raštu iki einamųjų metų vasario mėnesio pateikia informaciją apie kitiems mokslo metamsprognozuojamą klasių ir mokinių skaičių;

23.3. mokinių, ketinančių tęsti mokymąsi ir gautų naujų prašymų skaičių, mokyklos klasių komplektavimo situaciją pateikia iki einamųjų metų liepos 1 d.

23.4. mokinių priėmimo komisijos sekretorius priima prašymus dėl priėmimo mokytis į mokyklą ir suformuoja mokinių asmens bylas.