Dėl priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo
Priėmimas

Dėl priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. balandžio 5 d. Nr. T-806

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Priėmimo į
valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų
sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą,
profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės
taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. T-156
„Dėl Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos
patvirtinimo“;
2.2. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-199 „Dėl
Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos dalinio
pakeitimo“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-806

PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į
mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą,
prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.
2. Priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
vykdomas centralizuotai, vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono
savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu,
patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-630
„Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas
nustatomas vadovaujantis:
3.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
3.2. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“;
3.3. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556
„Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3.4. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo
įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004
m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo
lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“;
3.5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-
1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
3.6. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti
Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose
mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių,
atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo
išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3.7. šiuo Aprašu.
4. Radviliškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) kiekvienais
kalendoriniais metais iki kovo 31 d. nustato priėmimo laiką, kiekvienos klasės klasių skaičių ir
mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems

mokslo metams. Jei sudaromos jungtinės klasės, nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė,
nurodant kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) ir mokinių skaičių
patikslina:
4.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo
mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir
nepažeidžiant higienos normų, didinamas;
4.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro
patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių
skaičius mažinamas.
5. Aktualiems, Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Apraše nenumatytų atvejų komisija
(toliau – Priėmimo komisija). Priėmimo komisija sudaroma iš Savivaldybės tarybos, Savivaldybės
administracijos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina savivaldybės
taryba.
6. Priėmimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos direktorius ir
priėmimo komisija, kurios sudėtį ir darbo tvarką tvirtina mokyklos direktorius.

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

7. Į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo
programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis
pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai
priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti
asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Pirmumo teise priimami: asmenys, dėl
įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių
mokinių broliai ir seserys, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Kiti asmenys priimami pagal
prašymų pateikimo datą.
8. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalį, tęsti mokymąsi pagal
pagrindinio ugdymo programos II dalį, gali:
8.1. bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programos II dalį;
8.2. profesinėje mokykloje, vykdančioje pagrindinio ugdymo programos II dalį.
9. Visiems iki 16 metų asmenims, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo
teritorijoje, ugdymas privalomas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.
10. Mokinys tęsti mokslą priimamas, kai pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba
pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
11. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,
priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo
programas. Savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, dėl įgimtų ar įgytų
sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į bendrojo
ugdymo mokyklos specialiąsias klases (grupes).
12. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.
ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir
dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir
išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu.

13. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose.
Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta asmuo, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra
laisvų vietų, asmuo priimamas į klasę, vadovaujantis mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba nukreipiamas į artimiausią tą pačią programą
vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

III SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ
14. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais
metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, jeigu
vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais
anksčiau.
15. Bendrojo ugdymo mokyklai vaiko tėvai (globėjai) pateikia:
15.1. prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
15.2. nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;
15.3. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę
ar pasą) ir jo kopiją.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ
16. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį) priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą.
17. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, specialiąją pradinio ugdymo
programą arba pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio
ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją
dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.
18. Asmuo, naujai atvykęs mokytis, bendrojo ugdymo mokyklos vadovui pateikia:
18.1. prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I arba II dalį;
18.2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę ar
pasą) ir jo kopiją;
18.3. nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;
18.4. įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus.

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ
19. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pagrindinį
išsilavinimą.
20. Bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys
renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal
vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau
nei laisvų vietų, pirmiausia priimami asmenys:
20.1. gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų,
dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį;
20.2. atsižvelgus į mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar
kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

21. Asmuo, naujai atvykęs mokytis, bendrojo ugdymo mokyklai pateikia:
21.1. prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą;
21.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą dokumentą, liudijantį įgytą pagrindinį
išsilavinimą.
21.3. tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę ar pasą)
ir jo kopiją.
21.4. nustatytos formos sveikatos pažymėjimą.
21.5. Asmenys, baigusieji pagrindinio ugdymo programą bei norintys tęsti mokymąsi pagal
vidurinio ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.

VI SKYRIUS

PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMO TVARKA
22. Asmuo priimamas mokytis mokyklos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę mokymo
sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai
vaiko interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų)
rašytinį sutikimą.
23. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo
pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties
egzempliorius saugomas mokykloje.
24. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma,
šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
25. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis
turi būti sudaryta iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis registruojama mokykloje, jeigu
Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.
26. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokinių duomenų bazę. Jei mokinys
pereina mokytis į kitą mokyklą ir pateikia tai patvirtinantį pranešimą, jis yra išregistruojamas iš
mokinių duomenų bazės, o jį priimančiai mokyklai persiunčiama pažyma apie jo mokymosi
pasiekimus.
27. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu (-ais) iki
rugpjūčio 31 d.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
29. Už Aprašo nuostatų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Aprašą įgyvendinantys
subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Aprašas (jo pakeitimai ir (ar) papildymai) skelbiamas Radviliškio rajono savivaldybės
interneto svetainėje.