Veiklos kokybės įsivertinimas
Ugdymas

Veiklos kokybės įsivertinimas

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS 2018 M. ĮSIVERTINIMAS

Atlikus tėvų, globėjų ir mokinių NMVA 2018 m. apklausą pastebėta, kad respondentų
aktyvumas ženkliai padidėjo lyginant su 2017 metais (12,1%): tėvų, globėjų – 48 respondentais
daugiau, mokinių – 9 respondentais daugiau.
Apklausose aukščiausių verčių įvertinimai sutampa: mokiniai ir jų tėvai aukščiausiomis
vertėms įvertino bendradarbiavimo ir pagalbos vieni kitiems skatinimą, nesityčiojimą ir
nesišaipymą. Mokiniai aukščiausiomis vertėms įvertino mokymosi svarbą, kad mokytojai padeda
pažinti gabumus ir polinkius, mokiniai nebijo pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai
atsakyti. Tėvai aukščiausiomis vertėms įvertino, kad mokykla skatina mokinius būti aktyviais
mokyklos gyvenimo kūrėjais, mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime,
teigia, kad yra įtraukti į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus.
2018 m. buvo atlikti 3 srities Ugdymo(-si) aplinkos rodiklių 3.2.1. ,,Mokymasis ne
mokykloje“, 3.2.2. ,,Mokymasis virtualioje aplinkoje“ ir srities ,,Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“
rodiklio 2.3.1. ,,Mokymasis“ veiklos kokybės giluminiai vertinimai.
Pastebėta, kad mokyklos kitose erdvėse mokytojai organizavo 480 veiklų. Iš jų daugiausia
veiklų vyko Indigo mieste. Vidutiniškai vestos 1-2 pamokos arba 3-4 veiklos per pusmetį. 290
pamokų organizuota kitose mokyklos erdvėse (susirinkimų kab., aktų salėje, sporto arenoje ir kt.).Iš
viso organizuotos 108 edukacinės programos – išvykos. Edukacinėse miesto, rajono erdvėse vestos
72 pamokos, o šalies ir užsienio erdvėse – 36 pamokos. Vidutiniškai kiekvienos klasės mokiniai per
2018 metus dalyvavo 3-4 edukacinėse programose. Iš viso 770 veiklų mokytojai vedė kitose
mokyklos bei miesto, rajono, šalies erdvėse. Vidutiniškai 27 veiklos per metus.
1-8 klasių mokytojai pamokų metu dažnai naudojasi EDUKA ir EMA skaitmeninėmis
priemonėmis ir telefone esančiomis programėlėmis. 45 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai,
t.y 90 proc. dalyvavo IT kvalifikacijos tobulinimo veiklose.
97 proc. mokinių supranta pamokos mokymosi tikslus. 100 proc. mokytojų teigia, kad
mokiniai geba nusistatyti mokymosi lūkesčius asmeninei pažangai pasiekti.95 proc. mokinių ir 86
proc. mokytojų teigia, kad mokiniai geba bendradarbiaudami dirbti grupėse.90 proc. mokinių ir 91
proc. mokytojų teigia, kad mokiniai pasirenka tinkamus užduočių atlikimo būdus.71 proc. mokinių
ir 86 proc. mokytojų teigia, kad mokiniai mokydamiesi pritaiko savo mokymosi stilių. Mokytojai
mokinius dažniau skatina pagyrimais negu pastabomis.
Atlikus 2018 m. mokyklos visų sričių platųjį įvertinimą, didžiausi teigiami pokyčiai
pastebėti srityse „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“ (vertė 3,4), „Ugdymo planai ir tvarkaraščiai“
(vertė 3,4), „Orientavimasis į mokinių poreikius“ (vertė 3,4), „Vertinimas ugdymui“ (vertė 3,3),
„Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ (3,3). ).
Kadangi 3 srities Ugdymo(-si) aplinkos rodiklių 3.2.1. ,,Mokymasis ne mokykloje“, 3.2.2.
,,Mokymasis virtualioje aplinkoje“ nustatyti teigiami spartūs pokyčiai, nutarta:
1.2019 m. nevykdyti 3 srities 3.2.1., 3.2.2. ir 2.3.1.rodiklių tyrimo.
2.Atsižvelgiant į 2019 m. mokyklos veiklos planą, numatyta atlikti giluminį rodiklių
„Mokinio pasiekimai ir pažanga“, „Ugdymas mokyklos gyvenimu“ ir „Bendradarbiavimas su
tėvais“ vertinimą.