Veiklos kokybės įsivertinimas
Ugdymas

Veiklos kokybės įsivertinimas

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS 2019 M. ĮSIVERTINIMAS

 

Atlikus 2019 m. mokyklos visų sričių vertinimą didžiausi teigiami pokyčiai pastebėti srityse „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“ (vertė 3,6), „Ugdymo planai ir tvarkaraščiai“ (vertė 3,5), „Orientavimasis į mokinių poreikius“ (vertė 3,4), „Ugdymo(-si) tikslai“ (vertė 3,4),  „Bendradarbiavimas su tėvais“ (3,4).

Pastebėta, kad atlikus mokinių, tėvų ir globėjų apklausą ,,NŠA 2019“ respondentų aktyvumas nežymiai kito lyginant su 2018 metais. Tėvų, globėjų – 12 respondentų mažiau, mokinių – 8 respondentais daugiau.

Apklausose aukščiausių verčių įvertinimai sutampa. Visi, t. y. mokiniai, mokinių tėvai  aukščiausiomis vertėms įvertino bendradarbiavimo ir pagalbos vieni kitiems skatinimą, nesityčiojimą ir nesišaipymą. Aukštai vertinama mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla.

Mokiniai aukščiausiomis vertėms įvertino mokymosi svarbą, kad mokytojai padeda pažinti jų gabumus ir pomėgius..

Tėvai aukščiausiomis vertėms įvertino, kad mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais, mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime. 2019 m. mokytojai, siekdami geresnių mokinių pasiekimų, pamokas vedė kitaip: integruotas pamokas, kitose erdvėse, gamtos mokslų laboratorijoje, edukacinėse išvykose ir kt. 1-8 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo olimpiadose, konkursuose, varžybose ir 185 tapo prizinių vietų laimėtojais

 2019 metų pradžioje 1-8 klasių mokiniams buvo pasiūlytos 25 neformaliojo švietimo programos, o nuo rugsėjo mėnesio – 22 NVŠ programos. Mokiniai dalyvavo 11 akcijų, 26 parodose, 57 išvykose, 23 progimnazijos renginiuose, 84 edukacinėse išvykose, 7 sveikatos ugdymo projektuose bei 22 paskaitose – mokymuose ir 2 filmų aptarimuose. Kudirkaičiai, aktyvių mokinių klubo ir mokinių tarybos nariai organizavo 38 veiklas.

2019 m. vyko įvairi veikla bendradarbiaujant su tėvais t.y. 13 bendradarbiavimo formų. 211 tėvų dalyvavo naktiniame žygyje ,,Kudirknaktis“, akcijoje, „Tėvai mokyklai“ organizavo 17 veiklų.  Aktyvių tėvų klubo nariai padėjo organizuoti 5 renginius.

2020 m. numatyta atlikti progimnazijos giluminių rodiklių 2.2.1. ,,Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“, 3.1.3. Aplinkų bendrakūra“ , 4.2.2. „Bendradarbiavimas su tėvais“ vertinimą.