Vaiko gerovės komisija
Ugdymas

Vaiko gerovės komisija

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS 

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Nariai:

Agnė Kuprytė-Ivanauskienė, psichologė – pirmininkė
Rūta Gelažnikienė, socialinė pedagogė – pavaduotoja
Inesa Blinstrubienė, mokytojo padėjėja – sekretorė
Erika Spietinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė
Vaida Norkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė
Jurgita Lukšienė, specialioji pedagogė, logopedė – narė
Gitana Gecienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – anglų k. mokytoja
Lauras Gaubas – pradinių klasių mokytojas

 

Funkcijos:

○ remdamasi turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;

○ rūpinasi pozityvaus mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

○ organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse dirbantiems mokytojams;

○ gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

○ organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

○ organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;

○ įvykus krizei, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.