2019 m.
STEAM naujienos

2019 m.

STEAM veiksmų kryptys:

1.Plėtoti NVŠ pasiūlą papildant ją programomis „Finansinis raštingumas“ , „Robotika“, „3D projektavimas“.

2.  Vykdyti mokyklos projektinę veiklą („Geocaching“ projektas).

3. Vesti integruotas pamokas „Iš mokyklos klasių – į žaliąsias klases“. Kūrybinių dirbtuvių kūrimas, organizuoti išvykas ir pamokas kitose edukacinėse ervėse.

       

4. Organizuoti konkursus “Olympis”, “Bebras”, nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą, “Kings”, įvairius mokyklos konkursus.

 

5. Organizuoti dalykines olimpiadas.

Mūsų mokyklos mokinių pasiekimai.

6. Įgyvendinti nacionalinius projektus „Informatika pradiniame ugdyme”, “Integralus gamtamokslinis ugdymas 5-8 klasėse”, “Šviečiamoji gyvulininkystė”.

 

7. Organizuoti mokinių kūrybines dirbtuves ir muges.

      

8. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais STEAM dalykų ugdymo srityse.

9. Tobulinti STEAM dalykų mokytojų kompetencijas.  

   

10. Stebėti STEAM dalykų ugdymo kokybę ir vykdyti tyrimus.

11. Vykdyti informacijos apie mokyklos STEAM veiklas sklaidą.

12. Bendradarbiauti su STEAM mokyklų tinklo narėmis.

13.  Maksimaliai išnaudoti gamtos mokslų laboratorijos erdves ir priemones organizuojant ugdymą.

Pamokos gamtos mokslų laboratorijoje:

14.  Plėtoti karjeros ugdymą, organizuoti pažintines ekskursijas į įmones ir įstaigas, susitikimus su verslo atstovais.

15.  Kita veikla.

5-8 kl. mokinių sukurtų kalendorių, skirtų Žemės dienai paminėti, paroda Indigo mieste