Mokyklos nuostatai
Ugdymas

Mokyklos nuostatai

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą,
priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę,
mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymo formas, mokymo proceso
organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, išduodamus mokymosi pasiekimus
įteisinančius dokumentus, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,
mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos
organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir
atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Progimnazijos veiklos
priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką, skyrių ar filialų steigimą bei jų
veiklos nutraukimą.
2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija,
trumpasis pavadinimas – Vinco Kudirkos progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų
registre, kodas 190670720.
3. Progimnazijos įsteigimo data: 1930 m. rugpjūčio 30 d., įsteigta ir pradėjo veiklą Dr.
Vinco Kudirkos pradinė mokykla, 1944 m. – Radviliškio pradinė mokykla, 1954 m. – Radviliškio
septynmetė mokykla, 1962 m. – Radviliškio aštuonmetė mokykla, 1964 m. – Radviliškio 2-oji
vidurinė mokykla, 1993 m. – Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinė mokykla, 2005 m. – Radviliškio
Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla. 2014 m. rugsėjo 1 d. prijungtas Aukštelkų ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo skyrius:
4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Progimnazijos savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas
111101539), adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.
7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Radviliškio rajono
savivaldybės taryba, (toliau – Savivaldybės taryba), kuri vykdo Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose
įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
8. Progimnazijos buveinė – Radvilų g. 6, 82177 Radviliškis.
9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas – progimnazija.
11. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija.
12. Kitos progimnazijos paskirtys – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla,
ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymo forma – grupinio, pavienio mokymosi.
15. Mokymo proceso organizavimo būdai – grupinio mokymosi forma įgyvendinama
kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama
savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
16. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo,
pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo
pirmosios dalies individualizuota bei neformaliojo vaikų švietimo programos.
17. Progimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio
išsilavinimo, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pažymėjimus baigusiems pagrindinio
ugdymo programos pirmą dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimus.

18. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius:
18.1. Skyriaus įsteigimo data – 2014 m. rugsėjo 1 d.
18.2. Skyriaus buveinė – Taikos g. 12, Aukštelkų k., Aukštelkų sen., 82485 Radviliškio
rajono savivaldybė.
18.3. Mokymo kalba – lietuvių.
18.4. Mokymo forma – grupinio, pavienio mokymosi.
18.5. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo,
pradinio ugdymo individualizuota, neformaliojo vaikų švietimo programos.
18.6. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi
pasiekimų pažymėjimai, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pradinio išsilavinimo
pažymėjimai.
19. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Radviliškio rajono
savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos
įregistruotuose bankuose ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

20. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
21. Progimnazijos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas
85.31.10;
22. Kitos švietimo veiklos rūšys:
22.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
22.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
22.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
22.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
22.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
22.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
22.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
23.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
23.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
23.3. kita leidyba, kodas 58.19;
23.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
24. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai
ir savarankiškam gyvenimui.
25. Progimnazijos veiklos uždaviniai:
25.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo
pirmosios dalies išsilavinimą.
25.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
25.3. teikti mokiniams švietimo pagalbą;
25.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems
įpročiams aplinką.
26. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Progimnazija atlieka šias funkcijas:
26.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis ir ugdymo planais,
atsižvelgdama į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo (si)
poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos rodiklius, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimus, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio
vertinimo duomenis;

26.2. rengia individualizuotas, pritaikytas pradinio ugdymo, individualizuotas, pritaikytas
pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies
papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų,
neformaliojo vaikų švietimo programas;
26.3. vykdo pradinio ugdymo, individualizuotą, pritaikytą pradinio ugdymo, pagrindinio
ugdymo pirmosios dalies, individualizuotą, pritaikytą pagrindinio ugdymo pirmosios dalies,
pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus
įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
26.4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių
dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,
padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
26.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,
specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą ir konsultavimą bei
vaiko minimalios priežiūros priemones;
26.6. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir, bendradarbiaudama su
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagogine psichologine
tarnyba, skiria mokinių ugdymosi poreikius atitinkantį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
26.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas
(pailgintas darbo dienos grupes, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta
tvarka;
26.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;
26.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią
mokymosi ir darbo aplinką;
26.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;
26.11. organizuoja mokinių maitinimą Progimnazijoje;
26.12. organizuoja mokinių vežiojimą į Progimnaziją ir iš jos į namus;
26.13. viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos
vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
26.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
27. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

28. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisę:
28.1. parinkti ugdymo(-si) metodus ir veiklos būdus, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
28.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti
savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose;
28.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis,
organizacijomis, jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
28.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
28.5. turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.
29. Progimnazijos pareigos:
29.1. užtikrinti Progimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų
kokybišką atlikimą;
29.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto apraiškoms aplinką, atvirą vietos
bendruomenei;
29.3. užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir jų vykdymą.

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

30. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

30.1. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarę
Progimnazijos taryba ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas
asmuo;
30.2. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi
Progimnazijos taryba;
30.3. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, suderintą su Progimnazijos
taryba ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.
31. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymą tvirtina ir direktorių
konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Radviliškio rajono savivaldybės taryba teisės aktų
nustatyta tvarka.
32. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Radviliškio rajono savivaldybės tarybai
teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Direktorius:
33.1. vadovauja Progimnazijos strateginio, metinio veiklos plano, švietimo programų,
Progimnazijos ugdymo planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
33.2. telkia Progimnazijos bendruomenę valstybinei, regioninei ir Radviliškio rajono
savivaldybės švietimo politikai įgyvendinti;
33.3. analizuoja Progimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja veiklos
kokybės įsivertinimą;
33.4. nustato direktoriaus pavaduotojams ugdymui ir ūkiui veiklos sritis, tvirtina jų
pareigybių aprašymus, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja Progimnazijos
reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
33.5. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
33.6. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi,
skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią užkertančią kelią
bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
33.7. rūpinasi pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesiniu tobulėjimu, sudaro
sąlygas tobulinti kvalifikaciją;
33.8. rūpinasi Progimnazijos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, užtikrina
jų optimalų valdymą ir naudojimą, rūpinasi priešgaisrine ir žmogaus sauga;
33.9. nustato interesantų ir svečių lankymosi Progimnazijoje registravimo tvarką ir griežtai
riboja pašalinių asmenų patekimą į Progimnaziją;
33.10. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
33.11. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (vaiko globėjais, rūpintojais), palaiko
ryšius su mokyklos veikla susijusiomis institucijomis, vietos bendruomene, rėmėjais, švietimo
įstaigomis ir kitomis organizacijomis;
33.12. priima mokinius Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) teisės aktų nustatyta tvarka;
33.13. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į
darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
33.14. nustatyta tvarka tvirtina Progimnazijos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą,
pedagogų ir aptarnaujančio personalo darbuotojų pareigybių aprašymus;
33.15. inicijuoja mokyklos darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų rengimą ir teikia
mokyklos tarybai aprobuoti;
33.16. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse
nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, skatinimo bei drausmines ugdymo priemones,
numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;
33.17. supažindina Progimnazijos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko
teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, Progimnazijos lankymą, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją ir mokinių užimtumą;
33.18. užtikrina gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą
Progimnazijoje;

33.19. vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į
Radviliškio savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros
priemonių vaikui skyrimo;
33.20. sudaro Progimnazijos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
33.21. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;
33.22. sudaro Progimnazijos vardu sutartis Progimnazijos funkcijoms atlikti;
33.23. inicijuoja Progimnazijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos rengimą;
33.24. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta
tvarka;
33.25. rengia Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia Savivaldybės
tarybai pritarti;
33.26. kartu su Progimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant Progimnazijos pastatų ar
Progimnazijos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;
33.27. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui ugdymui;
33.28. dalyvauja darbo grupėse, sprendžiant aktualius rajono švietimo ir kultūros klausimus;
33.29. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms pagal jų kompetenciją Progimnazijos
dokumentaciją, informaciją ir ataskaitas bei užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
33.30. vykdo su Progimnazijos uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pavedimus ir užduotis;
33.31. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;
33.32. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Progimnazijoje,
už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų
atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos
rezultatus.
34. Progimnazijos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu arba nesant
darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o jam
negalint – kitas paskirtas asmuo.

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

35. Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos
institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę,
vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai
aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.
36. Taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų),
mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos
trukmę nustato mokyklos direktorius. Taryba atnaujinama kas trejus metus.
37. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos tėvų
komitetas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, 1–2 vietos bendruomenės
atstovus – Progimnazijos direktorius.
38. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas,
jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų
dauguma. Progimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
39. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Naujai
išrinktos Tarybos posėdį kviečia senosios Tarybos pirmininkas.
40. Taryba:
40.1. teikia siūlymų dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo
priemonių;
40.2. svarsto Progimnazijos strateginį planą, metinį mokyklos veiklos planą, Progimnazijos
darbo tvarkos taisykles, kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus
Progimnazijos direktoriaus;

40.3. teikia siūlymų direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo,
Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
40.4. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus, padeda formuoti Progimnazijos
materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
40.5. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų direktoriui dėl
Progimnazijos veiklos tobulinimo;
40.6. teikia siūlymų Radviliškio rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio
aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
40.7. svarsto mokytojų tarybos, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar
Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui;
40.8. teikia siūlymų dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo
sąlygų sudarymo;
40.9. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
40.10. už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei;
40.11. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros
specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys.
42. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir ne
rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.
43. Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius. Tarybos sekretorių renka
mokytojų tarybos nariai.
44. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.
Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
45. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos
direktoriaus teikiamais klausimais.
46. Progimnazijoje veikia mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę
nustato Progimnazijos direktorius. Mokinių tarybos narius renka 5–8 klasių mokiniai slaptu
balsavimu. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos pirmininkas.
47. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas,
vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo
švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant
mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus
klausimus, susitaria dėl Progimnazijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos
tarybą.
48. Progimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba, kurių veikla
organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
49. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbą
teikiantys specialistai. Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai.
50. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Metodinei grupei
vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.
51. Progimnazijoje veikia administracijos taryba, kurią sudaro Progimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
51.1. administracijos tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius;
51.2. administracijos taryba savo pasitarimus organizuoja vieną kartą per savaitę pagal
paruoštą metinį veiklos planą;
51.3. administracijos taryba svarsto Progimnazijos perspektyvinės veiklos kryptis, darbo
planus ir jų įgyvendinimą, metodinį darbą, personalo darbo tobulinimą, ugdomojo proceso būklę
įgyvendinant mokyklos tikslus, uždavinius ir priemones jam gerinti;

51.4. klasių vadovų darbą su mokiniais ir jų tėvais, mokinių sveikatingumo, higienos
klausimus, materialinį mokyklos ir mokinių aprūpinimą, ūkinę-finansinę veiklą, priimtų tarybos
nutarimų vykdymą;
51.5. administracijos tarybos pasitarimai teisėti jei juose dalyvauja 2/3 narių;
51.6. administracijos tarybos nutarimai priimami balsų dauguma;
51.7. administracijos tarybos nutarimai negali prieštarauti mokytojų tarybos nutarimams;
51.8. administracijos taryba į savo posėdžius kviečia darbuotojus, mokinius, tėvus, kai
aptariami klausimai susiję su jų veikla, darbu ir atsakomybe.
52. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai renkami klasės tėvų (globėjų,
rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo
išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasės vadovu
klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie
vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti
profesinį orientavimą, teikia siūlymų Progimnazijos tarybai ir direktoriui.
53. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali
organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų vadovų pasitarimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

54. Darbuotojai į darbą Progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbą
teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka.

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

57. Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Radviliškio rajono savivaldybės turtą,
naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų
nustatyta tvarka.
58. Progimnazijos lėšos:
58.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir
Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
58.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
58.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais
perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
58.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
59. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Progimnazijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma
teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
62. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, prireikus pasitelkdamas išorinius vertintojus.
63. Valstybinę Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64. Progimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Joje skelbiama informacija visuomenei apie Progimnazijos veiklą.
65. Pranešimus, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia
paskelbti viešai, Progimnazija skelbia Progimnazijos internetinėje svetainėje
www.kudirka.radviliskis.lm.lt.Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose
visuomenės informavimo priemonėse.
66. Progimnazijos nuostatų pakeitimus ir papildymus tvirtina Radviliškio rajono
savivaldybės taryba.
67. Nuostatai keičiami ir papildomi Progimnazijos direktoriaus, Progimnazijos tarybos,
Savivaldybės tarybos iniciatyva, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais.
68. Progimnazijos struktūros pertvarka vykdoma, reorganizuojama, likviduojama ar
pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
69. Progimnazijos skyriai ar filialai steigiami bei jų veikla nutraukiama teisės aktų nustatyta
tvarka.