Pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašymas
Informacija tėvams

Pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašymas

PATVIRTINTA

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-255/17

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TSP-198 yra parengtas Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos ( toliau- mokykla) pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas.

2 Pailgintos dienos grupės (toliau – Grupė) veiklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendrąją mokyklos pailgintos dienos grupės steigimo tvarką, grupė paskirtį, tikslus ir uždavinius, veiklos organizavimo, finansavimo tvarką.

3. Mokykla, steigdama Grupę ir organizuodama darbą joje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos veiklos nuostatais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei šiuo Aprašu.

II. PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ STEIGIMAS

4. Grupės paskirtis – teikti bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose reglamentuotą mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą neformaliojo švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant  PUG, 1-2 kl. mokinių užimtumą ir priežiūrą.

5. Į Grupę mokiniai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą ir mokyklos direktoriui sudarius rašytinę paslaugos teikimo sutartį su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).

6. Grupė steigiama, pritarus Mokyklos tarybai.

7. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma mokinių grupė, kurioje gali būti nuo 15 iki 25 mokinių.

III. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

8. Grupės tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų mokinių užimtumą po pamokų.

9. Grupės uždaviniai:

9.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę;

IV. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Jis vadovaujasi mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybės aprašymu, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo tvarkos aprašu.

11. Veikla Grupėje organizuojama pagal su mokyklos direktoriumi suderintą veiklos planą ir nustatytą darbo laiką.

12. Grupės veikla fiksuojama pailgintos dienos grupės veiklos dienyne.

            13. Grupėje dirbantis pedagogas pagal mokyklos galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, atsako už  mokinių saugumą Grupės darbo laiku.

            14. Grupės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, Grupės lankymą, jo elgesį Grupėje.

V. GRUPĖS FINANSAVIMAS, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

15. Galimi grupės veiklos finansavimo šaltiniai:

15.1. Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

15.2. Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšos;

16.Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-198  „Dėl mokesčio už mokinių ugdymą Radviliškio raj. mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo ir Grupės veiklos aprašo tvirtinimo“ Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 Nustatyti vienam mokiniui:

16.1 2.90 Eur mėnesinį mokestį už mokinio pedagoginę priežiūrą 3 val. per dieną pailgintos dienos grupėje;

16.2.1,45 Eur mėnesinį mokestį už mokinio pedagoginę priežiūrą 1,5 val. per dieną pailgintos dienos grupėje.

17. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nutraukus sutartį, už einamąjį mėnesį sumokėtas mokestis negrąžinamas.

18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokestį už mokinių priežiūrą sumoka iki kito mėnesio 20 dienos.

19. Užmokestis už mokinių ugdymą pailgintos dienos grupėse nemokamas:

19.1. jei šeima gauna socialinę pašalpą; jei mokinys nelanko įstaigos ar grupės dėl ligos ir savaitę po jos; mokinių atostogų metu; jei mokinys turi tik vieną iš tėvų (vienas yra miręs; dingęs be žinios; atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje; mokinio gimimo liudijime nenurodytas tėvas; kai tėvai išsituokę ir mokinio gyvenamoji vieta nustatyta kartu su vienu iš tėvų; kai mokiniui nustatyta tėvystė, bet jis gyvena tik su vienu iš tėvų; kai vienam iš mokinio tėvų  laikinai arba neterminuotai apribota teismo sprendimu tėvų valdžia); jei mokinys yra našlaitis ar likęs be tėvų globos ir rūpybos.

20. Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos lengvatos, teikiami mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į pailgintos dienos grupę arba atsiradus kitoms lengvatų, numatytų apraše, taikymo aplinkybėms.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Ši tvarka gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.