Mokinių elgesio taisyklės
Informacija tėvams

Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos
direktoriaus 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-85/18

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO IR TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių elgesio ir tvarkos taisyklės (toliau- Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką progimnazijoje bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir drausmines auklėjimo priemones.
2. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas progimnazijos mokinys.
3. Taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai , mokinių savivalda.

II SKYRIUS

MOKINIŲ ELGESIO IR TVARKOS TAISYKLĖS

4. Mokinys turi teisę:
4.1. mokytis pagal savo gebėjimus, poreikius ir nustatyta tvarka įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį (pirmos dalies koncentro) išsilavinimą; pasirinkti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, papildančias jo saviraiškos poreikius;
4.2. į nešališką savo mokymosi pasiekimų įvertinimą; gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
4.3. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kai svarstomi su juo susiję klausimai;
4.4. į psichologinę, socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
4.5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
4.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;
4.7. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;
4.8. dalyvauti progimnazijos savivaldoje;
4.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises, apie jų pažeidimus pranešti žodžiu ar raštu klasės vadovui, socialiniam pedagogui, progimnazijos vadovams;
4.10. gauti nemokamą maitinimą įstatymų numatyta tvarka;
5. Mokinio pareigos:
5.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;
5.2. vykdyti progimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, pavedimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos progimnazijoje palaikymu;
5.3. iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pažymą pateikti klasės vadovui;
5.4. saugoti, tausoti savo, kitų mokinių ir progimnazijos turtą;
5.5. pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir vadovėlius;
5.6. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;
5.7. laikytis lietuvių kalbos etiketo normų;
5.8. nuolat lankyti progimnaziją, be pateisinamos priežasties nepraleidinėti pamokų. Praleidus – tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pranešti klasės vadovui apie nelankymo priežastis; ne daugiau, kaip 3 dienas per mėnesį gali pateisinti tėvai, jei dėl ligos praleistos daugiau kaip trys dienos yra būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;
5.9. be pateisinamos priežasties nevėluoti į pamokas;
5.10. dėvėti mokyklinę uniformą, (išskyrus penktadienį): kasdieninę mokyklos uniformą sudaro tamsiai mėlynos spalvos uniforminis megztinis arba liemenė su mokyklos ženklu ir tamsiai mėlynos arba juodos kelnės, languoti sijonai. Šventinę mokyklos uniformą sudaro tamsiai mėlynos spalvos uniforminis megztinis arba liemenė su mokyklos ženklu, tamsiai mėlynos arba juodos kelnės, languoti sijonai, balti marškiniai/palaidinės, aksesuarai – kaklaraištis, kaklajuostė.
5.11. laikytis saugaus elgesio reikalavimų pamokų, pertraukų, išvykų, kitų renginių metu;
5.12. mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš progimnazijos per mokslo metus už vadovėlius ar knygas atsiskaityti su biblioteka;
5.13. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, progimnazijoje ir jos teritorijoje;
5.14. atsakingai vykdyti paskirtas pareigas, budėti progimnazijos patalpose;
5.15. gerbti budinčius, vykdyti jų nurodymus;
5.16. valgykloje laikytis tvarkos, gerbti darbuotojus ir kitus mokinius.
6. Mokiniui draudžiama:
6.1. naudoti fizinę ir psichologinę prievartą; elektronines patyčios, reketavimą;
6.2. įsinešti ginklus, peilius, dujų balionėlius, toksines medžiagas, narkotikus ar kitas kenksmingas ir sveikatai pavojingas medžiagas;
6.3. naudoti kvaišalus, alkoholį ir kitas psichotropines medžiagas, rūkyti (ir elektronines cigaretes ar kitus jų pakaitalus), žaisti azartinius žaidimus;
6.4. pamokų ir pertraukų metu išeiti iš progimnazijos teritorijos be tėvų raštiško sutikimo;
6.5. savavališkai išeiti iš pamokos ar progimnazijos renginio;
6.6. pamokose (išskyrus kūno kultūros, šokio ) dėvėti sportinę aprangą;
6.7. patalpose būti su paltu, striuke, kepure, gobtuvu;
6.8. fotografuoti, filmuoti progimnazijos bendruomenės narius be jų sutikimo;
6.9. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitomis IT priemonėmis (išskyrus
atvejus, kai šios priemonės reikalingos ugdomajai veiklai).

III SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS

7. Mokiniai skatinami: už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose;
7.1. už puikų ir labai gerą mokymąsi bei mokyklos lankymą;
7.2. už dalyvavimą visuomeninėje veikloje;
7.3. klasės vadovo, mokytojo, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pagyrimas
žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną;
7.4. padėkos raštu;</br/>7.5. esant galimybei, išvykų organizavimu, asmeninėmis dovanėlėmis;
7.6. padėkos raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);
7.7. įteikiant Vinco Kudirkos premiją.

IV SKYRIUS

DRAUSMINĖS AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS

8. Mokiniui, nevykdančiam nurodytų pareigų, nesilaikančiam Taisyklių, taikomos šios prevencinės ir drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:
8.1. mokytojo, klasės vadovo pokalbis su mokiniu, pastaba, įspėjimas žodžiu, žinute elektroniniame dienyne ;
8.2. tėvų informavimas (žodžiu, raštu, žinute elektroniniame dienyne) ;
8.3. socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu;
8.4. svarstymas Vaiko gerovės komisijoje (mokinio elgesiui nesikeičiant, skiriamas elgesio stebėsenos lapas);
8.5. įspėjimas, papeikimas direktoriaus įsakymu įrašant į mokinio asmens bylą;
8.6. vaikų teisių apsaugos tarnybos ir kitų teisėsaugos institucijų informavimas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu datos ir taikomos visiems progimnazijos mokiniams.
10. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos progimnazijos interneto tinklapyje.
11. Mokinius su Taisyklių reikalavimais supažindina klasės vadovas pasirašytinai.
12. Taisyklės yra vietinio pobūdžio dokumentas ir taikomos tik progimnazijoje besimokantiems mokiniams.
13. Pasikeitus LR švietimo įstatymui, kitiems teisiniams dokumentams, progimnazijoje
priėmus sprendimus dėl darbo efektyvinimo, Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos.