Lankymosi mokykloje tvarka
Informacija tėvams

Lankymosi mokykloje tvarka

                                                                 2016 m. vasario 12 d.

 direktoriaus įsakymas Nr. V-34/16

SVEČIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI VINCO KUDIRKOS PAGRINDINĖJE MOKYKOJE REGISTRAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje registravimo tvarka (toliau – Tvarka), parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr.80-3214).

2. Pašaliniais asmenimis laikomi su mokykloje vykstančiu ugdymo procesu nesusiję asmenys, formaliai nepriskirti mokyklos bendruomenei (t.y. mokiniams, mokykloje dirbantiems asmenims, tėvams/ globėjams), asmenys, kurių priklausomybę mokyklos bendruomenei budinčiam darbuotojui sunku nustatyti. Svečiais laikomi su mokykloje vykdomu ugdymo procesu susiję asmenys,tačiau formaliai nepriskirti mokyklos bendruomenei, tėvai/globėjai.

3. Ši Tvarka apibrėžia pašalinių asmenų ir svečiųlankymosi mokykloje fiksavimą, budinčio darbuotojo veiksmus bei atsakomybę ir pašalinių asmenų ir svečių lankymosi mokykloje apskaitos vykdymo kontrolę.

II. PAŠALINIŲ ASMENŲ IR SVEČIŲ LANKYMOSI FIKSAVIMAS IR LANKYMOSI TVARKA

4. Pašaliniai asmenys ar svečiai atėję į mokyklą privalo užsiregistruoti Pašalinių asmenų/svečių lankymosi mokykloje registracijos žurnaluose, esančiuose budinčių darbuotojų darbo vietoje, t. y. paradinio įėjimo registracijos vietoje-raktų išdavimo vietoje.

4.1. nėra registruojami asmenys turinys „Svečio kortelę“.

4.2. „Svečio kortelė“ išduodama 1-4 kl. mokinių tėvams palydintiems mokinius iki klasės ar pasitinkantiems mokinius iš klasės.

5. Pašalinių asmenų/svečių lankymosi registracijos žurnale interesantas nurodo:

5.1. savo vardą, pavardę,

5.2. atvykimo laiką;

5.3. renginį ar asmenį, pas kurį atvyko.

6. Pašaliniai asmenys, budinčiam darbuotojui pareikalavus, įleidžiami tik pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą su nuotrauka.

7. Mokyklos vadovybė, socialinė pedagogė, psichologė, kiti mokyklos darbuotojai priima lankytojus priėmimo laiku arba iš anksto suderinus susitikimo laiką.

8. Pašaliniai asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti/išsivesti tik kartu su socialine pedagoge, klasės auklėtoju, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ar direktore.

9. Jei mokinį iškviečia/išsiveda policijos pareigūnai, juos lydintis mokyklos darbuotojas (klasės auklėtojas, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ar direktorė) informuoja mokinio tėvus (globėjus) ir dalyvauja apklausoje.

III. BUDINČIŲ DARBUOTOJŲ BUDĖJIMO TVARKA

10. Mokykloje budima visą parą.

11. Pašalinių asmenų/svečių registracija darbo dienomis vykdoma  raktų išdavimo vietoje nuo 7.00 -20.30 val.

12. Poilsio ir švenčių dienomis visą parą, pagal grafiką, budi sargai. Pašalinių asmenų/svečių registracija vykdoma raktų išdavimo vietoje nuo 8.00 – 20.30 val.

13. Prireikus, gali būti skiriami budėti ir kiti darbuotojai, keičiamas budėjimo laikas.

14. Budinčių veiksmus reglamentuoja instrukcijos, atsakingų asmenų nurodymai.

15. Ūkio dalies personalo budėjimą organizuoja ir kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

16. Renginių metu papildomą, pedagogų ir mokinių budėjimą organizuoja ir kontroliuoja direktorė ar/ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams.

IV. BUDINČIO DARBUOTOJO VEIKSMAI IR ATSAKOMYBĖ UŽTIKRINANT MOKYKLOS SAUGUMĄ

17.  Lankymosi mokykloje registracijos žurnaluose vykdo registraciją visų Pašalinių asmenų ir svečių.

18. Nepalieka darbo vietos be direktoriaus pavaduotojo ūkiui leidimo.

19. Nuolat vykdomokyklos patalpų, jos teritorijos ir prieigų stebėjimą.

20.  Nedelsiant informuoja mokyklos administraciją apie viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus.

21. Už veiksmų atlikimą ar neatlikimą darbuotojas atsako mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.