Edukacinis centras „INDIGO MIESTAS“
Indigo

Edukacinis centras „INDIGO MIESTAS“

Vaikščiokime išmintu keliu, o ne klaidžiokime.

Tėvas Stanislovas

Mes kuriame aplinką, o aplinka paskui kuria mus – toks neginčijamas dėsnis. INDIGO miestas progimnazijoje – ypatinga erdvė ypatingiems vaikams. O vaikai juk visi ypatingi.

Edukacinio centro tikslas: modernus, atviras švietimo ir informacijos centras, kuris tenkintų progimnazijos bendruomenės interesus ir poreikius, aktyviai dalyvautų modernėjančiame ugdymo procese.

Uždaviniai:

  • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.
  • Sudaryti sąlygas bendruomenei nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

Prioritetas – edukacinio centro veiklos tobulinimas.

Veiklos: Vedamos atviros ir netradicinės pamokos, perskaitytų knygų pristatymai, mokomųjų filmų peržiūros ir aptarimai, protmūšiai, mokiniai žaidžia stalo žaidimus. Vyksta diskusijos su mokiniais, būrelio ,,Kudirkaičiai’’ nariais, mokinių aktyvu, aktyvių tėvų klubu. Planuojama atidaryti kūrybines dirbtuvėles, organizuoti susitikimus su rašytojais. Centre yra vienuolika kompiuterizuotų darbo vietų. Bendruomenė gali naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: knygos, enciklopedijos, žinynai, spauda, informacijos paieška internete.

Darbo laikas:

II. 7.30–16.00 val.

III. 7.30–16.00 val.

IV. 7.30–16.00 val.

V. 7.30–16.00 val.

Lankytojai aptarnaujami:

7.30–15.30 val.

Edukacinio centro bibliotekininkės:

Vladislava Šiaudvytienė

Gražina Ivanauskienė

INDIGO MIESTO ATIDARYMO AKIMIRKOS

Mokyklos direktorės Rasos Dagienės iniciatyva, 2018 metais va­sa­rą įreng­tas ir rugsėjo 29 atidarytas  „In­di­go mies­tas“ ta­po siurp­ri­zu vi­sai progimnazijos bend­ruo­me­nei, ži­no­ju­siai tik tiek, kad čia bus ren­gia­mos nau­jos pa­tal­pos moks­lei­vių už­siė­mi­mams.
Bu­vu­sio­se pa­tal­po­se bu­vo san­dė­liuo­ja­mi mo­kyk­lai ne­la­bai rei­ka­lin­gi daik­tai.
Da­bar rū­sy­je, 150 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­po­je, įsi­kūrė edukacinis centras, at­si­ra­do di­des­nių ir ma­žes­nių erd­vių, ku­rios yra pa­nau­do­ja­mos ne­tra­di­ci­nėms pa­mo­koms, edu­ka­ci­jai, kla­sių va­lan­dė­lėms, tė­vų su­si­rin­ki­mams ir ki­tai veik­lai.

DĖMESIO!

Išleistas Indigo miesto metraštis. Metraštyje aprašomi patys svarbiausi įvykiai ir akcentai įvykę Indigo mieste.

2020-09-08

Jau antra savaitė  mūsų bendruomenė gali pasidžiaugti nauja edukacine erdve Indigo mieste. Čia galima ne tik paskaityti knygų, bet ir pasimokyti, pabendrauti. Taip pat džiaugiamės naujais Z formos staliukais, ant kurių patogiai galima atlikti įvairias užduotis.