Edukacinis centras
Indigo

Edukacinis centras

Būk dėmesingas savo mintims – jos tampa žodžiais. Būk dėmesingas savo žodžiams – jie tampa veiksmais. Būk dėmesingas savo veiksmams – jie tampa įpročiais. Būk dėmesingas savo įpročiams – jie tampa charakteriu. Būk dėmesingas savo charakteriui – jis tampa tavo likimu…

 Laodzi

Mokyklos biblioteka yra ne tik knygų skaitymo, darbo ir mokymosi vieta – tai tarsi antrieji namai, kuriuose auga Tavo mąstymas, bręsta idėjos, formuojasi kūrybiškumas. Jeigu namuose Tau yra jauku, saugu, Tu jautiesi laimingas ir pilnas įkvėpimo.  Kad skaitymas ir mokymasis vyktų sėkmingai, bibliotekoje taip pat turime jausti komfortą. Edukacinė aplinka, kuriama bibliotekoje, prisideda prie to, kad galėtum jaustis saugus, sveikas, pilnavertis žmogus, įgyvendinantis savo idėjas, tenkinantis smalsumą, bendradarbiaujantis, tobulėjantis ir augantis. 

      Todėl Tau, mūsų progimnazijos moksleivi  skiriame šią puikią edukacinę erdvę – „Indigo miestą“.  Tegul šiame išskirtiniame mieste auga Tavo kūrybiškumo sparnai!!!

Edukacinio centro siekis – skatinti skaitymą, padėti vaikui išsiugdyti kūrybos kompetenciją: gebėjimą originaliai, lanksčiai, tikslingai ir rezultatyviai mąstyti ir veikti.

Prioritetai:

Visapusiškai tenkinti progimnazijos bendruomenės informacinius poreikius.

Ugdyti mokinių  informacinį raštingumą.

Sudaryti tinkamas  sąlygas plėtoti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.

Skatinti skaitymą ir ugdyti skaitymo kultūrą.

Veiklos: Vedamos atviros ir netradicinės pamokos, perskaitytų knygų pristatymai, mokomųjų filmų peržiūros ir aptarimai, organizuojamos kalendorinės šventės, mokiniai žaidžia stalo žaidimus. Vyksta diskusijos su  mokinių aktyvu, aktyvių tėvų klubu.  Organizuojami susitikimai  su rašytojais. Centre yra vienuolika kompiuterizuotų darbo vietų. Bendruomenė gali naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: knygos, enciklopedijos, žinynai, spauda, informacijos paieška internete.

Darbo laikas:

I. 7.30–16..00 val.

II. 7.30–16..00 val.

III. 7.30–16.00 val.

IV. 7.30–16.00 val.

V. 7.30–16.00 val.

Lankytojai aptarnaujami:

7.30–15.30 val.

Edukacinio centro bibliotekininkės

Vladislava Šiaudvytienė
Edukacinio centro bibliotekininkė
Inesa Blinstrubienė
Edukacinio centro bibliotekininkė

INDIGO MIESTO ATIDARYMO AKIMIRKOS

Mokyklos direktorės Rasos Dagienės iniciatyva, 2018 metais va­sa­rą įreng­tas ir rugsėjo 29 atidarytas  „In­di­go mies­tas“ ta­po siurp­ri­zu vi­sai progimnazijos bend­ruo­me­nei, ži­no­ju­siai tik tiek, kad čia bus ren­gia­mos nau­jos pa­tal­pos moks­lei­vių už­siė­mi­mams.
Bu­vu­sio­se pa­tal­po­se bu­vo san­dė­liuo­ja­mi mo­kyk­lai ne­la­bai rei­ka­lin­gi daik­tai.
Da­bar rū­sy­je, 150 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­po­je, įsi­kūrė edukacinis centras, at­si­ra­do di­des­nių ir ma­žes­nių erd­vių, ku­rios yra pa­nau­do­ja­mos ne­tra­di­ci­nėms pa­mo­koms, edu­ka­ci­jai, kla­sių va­lan­dė­lėms, tė­vų su­si­rin­ki­mams ir ki­tai veik­lai.

2020-09-08

Jau antra savaitė  mūsų bendruomenė gali pasidžiaugti nauja edukacine erdve Indigo mieste. Čia galima ne tik paskaityti knygų, bet ir pasimokyti, pabendrauti. Taip pat džiaugiamės naujais Z formos staliukais, ant kurių patogiai galima atlikti įvairias užduotis.

 

Skirtukas draugui

Spalio mėnesį progimnazijos 2R klasės mokiniai prisijungė prie tarptautinio mokyklų bibliotekų mėnesio ,,Skaitymas – vienas iš kelių į sveikatą ir gerovę“ veiklų. Lankėsi INDIGO mieste, kuriame bibliotekininkė supažindino vaikus su įvairiais skaitymo būdais, veikiančia MOBIO sistema.  Dalyvaudami projekte ,,Skirtukų mainai“, antrokai kūrė knygų skirtukus draugams. Kūrybos procese taikė tiek tradicines, tiek ir netradicines išraiškos priemones. Panaudodami grafinės raiškos technikas, spalvinimo pagrindus, ant pieštuko formos skirtukų užrašė klasės draugų vardus. Taip mokiniai mokėsi suvokti, kad tą pačią kūrybinę idėją galima perteikti integruojant skaitymą, rašymą, dailę ir technologijas. Skirtukas draugui – geriausias paskatinimas skaityti ir gerbti knygutes. Tad kviečiame visus apsilankyti spalio mėnesį INDIGO mieste veikiančioje 2R klasės mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Skirtukas draugui“!

 

Pirmokų pažintis su Indigo miestu

Rudenišką spalio mėnesį V. Kudirkos progimnazijos Indigo miestą, kuriame įsikūrusi biblioteka, lankė pirmokėliai. Jaunieji lankytojai tapo bibliotekos skaitytojais. Mokiniai buvo supažindinti su elgesio bibliotekoje taisyklėmis, kaip veikia nauja skaitmenine sistema MOBIS, kuri leidžia išduoti knygeles. Išsirinkę patikusias knygeles, mažieji skaitytojai labai džiaugėsi, nes bibliotekininkės jiems leido patiems nusiskenuoti knygeles. Atsisveikinant pirmokams įteikti KNYGELIŲ PRAŠYMAI, kuriuose pateiktos tinkamo elgesio su knygomis taisyklės.

Rugsėjo ir spalio mėnesį į Indigo miestą buvo kviečiami ir antrų – ketvirtų klasių mokiniai, kuriems buvo pristatyta mokyklų bibliotekų sistema MOBIS. Biblioteka pradėjo šiuolaikinį automatizuotą knygų išdavimą.

Lapkričio 9-13 dienomis 2R klasės mokiniai dalyvavo Šiaurės šalių (Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos) literatūros savaitėje

Lapkričio 9-13 dienomis 2R klasės mokiniai dalyvavo Šiaurės šalių (Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos) literatūros savaitėje. Šiemet ji rengiama jau 21 kartą. Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose sutartą dieną tą pačią valandą organizuojami garsiniai skaitymai, į kuriuos kasmet susirenka daugiau kaip 200 000 žmonių! Mūsų progimnazijos bibliotekininkės pakvietė antrokus kalbėtis ir klausytis skaitymų apie didžiuosius gyvenimo klausimus, žmonių skirtingumus, apie tai, ką norvegų rašytoja Kristina Roskifte pristato knygoje vaikams ,,Visi iki vieno“. Tai šiuolaikiška paveikslėlių knyga, kurios pavadinimas reiškia ir skaičiavimą drauge (aritmetikos pradžiamokslį). Kiekvienas turime savo unikalią istoriją. Iš septynių su puse milijardo žmonių planetoje visi esame svarbūs. Ir vienas iš jų esi tu!
Dalyvaudami Šiaurės šalių literatūros savaitėje, 2R klasės mokiniai ne tik patobulino skaitymo, teksto suvokimo, skaičiavimo įgūdžius, bet ir surengė savo kūrybinių darbų parodėlę ,,Ežiukai neša žinią pasauliui – bendraukime, draugaukime, dalinkimės…“.
 

Susipažinimas su informacine sistema MOBIS

Kiekvienas kudirkietis žino, kad mūsų mokyklos biblioteka – pati tinkamiausia erdvė rimtam darbui. Moksleiviai čia gali rasti tai, ko jiems labiausiai reikia: vaikiškų knygelių, grožinės ir mokslinės literatūros knygų, mokytojai – mokymo ir metodinių priemonių.
Štai 5b klasės mokiniai nutarė klasės valandą praleisti Indigo mieste ir buvo maloniai nustebinti bibliotekininkės Vladislavos Šiaudvytienės pasakojimu apie modernų knygų išdavimą. Mokiniai sužinojo, kad nuo šių mokslo metų mokykloje yra įdiegta informacinė sistema MOBIS. Penktokai džiaugėsi nauju skaitytojų aptarnavimu. Tad, nieko nelaukę, rinkosi knygas, gėrėjosi nauja paroda ir sakė: „Po savaitės vėl būsim čia“.

Projektas ,,Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“

Mūsų mokyklos penktų klasių mokiniai aktyviai įsijungė į projektą ,,Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“, skirtą gyvybei, gyvenančiai Žemėje. Mokiniai ne tik piešė žiogą, mūsų mokyklos simbolį, kūrė eilėraščius, bet ir su savo klasės vadovėmis bei mokyklos bibliotekininke Vladislava Šiaudvytiene surengė parodą Indigo mieste. Penktokai siekė pažinti šį gyvūną, atrasti jo dorybes, dėkojo žiogui už patirtas nuostabias vasaros akimirkas.
 

Dėmesio!

Išleisti 2020 m. Progimnazijos ir Indigo miesto metraščiai. Metraščiuose aprašomi patys svarbiausi įvykiai ir akcentai įvykę Indigo mieste ir mokykloje.