• kaledos-1.jpg
 • kaledos-2.jpg
 • kaledos-3.jpg
 • kaledos-4.jpg
 • kaledos-5.jpg
 • kaledos-6.jpg
 • kaledos-7.jpg
 • kaledos-9.jpg

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS 

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (MVGK)

Tikslai:

  1. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.
  2. Mažinti įvairius nusikalstamumo, blogo lankomumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvumą, užimtumą ir kūrybiškumą..
  3. Tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimą.

Uždaviniai:

  1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui.
  2. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.
  3. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
  4. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
  5. Taikyti ne tik didaktinius, bet ir įvairius meninius, vaizdinius, žaidybinius prevencijos metodus.

 

Vaiko gerovės komisija sudaryta:

Agnė Kuprytė-Ivanauskienė, psichologė - pirmininkė

Rūta Gelažnikienė, socialinė pedagogė - pavaduotoja

Birutė Bulatovienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė

Erika Spietinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė

Ilona Prokofijovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - narė

Birutė Jučienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - narė

Jurgita Lukšienė, specialioji pedagogė, logopedė - narė

Kristina Janina Mažučiūnienė, logopedė - narė

 
 
 

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1