• kaledos-1.jpg
 • kaledos-2.jpg
 • kaledos-3.jpg
 • kaledos-4.jpg
 • kaledos-5.jpg
 • kaledos-6.jpg
 • kaledos-7.jpg
 • kaledos-9.jpg

 

MOKYKLOS IŠORĖS VERTINIMO STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS

ASPEKTAI

 

 

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai

     1. Mokyklos tradicijų puoselėjimas (1.1.2.)
     2. Pageidaujamo elgesio skatinimas (1.3.2.)
     3. Mokyklos ryšiai (1.4.)
     4. Mokymo ir gyvenimo ryšys (2.3.2.)
     5. Mokymosi motyvacija (2.4.1.)
     6. Vertinimas kaip informavimas (2.6.3.)
     7. Kiti pasiekimai (3.2.2.)
     8. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.21.)
     9. Socialinė pagalba (4.2.3.)
     10. Personalo komplektavimas (5.4.1.)

 Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 

     1. Konkretaus išmokimo pamokoje planavimas (2.2.1.)
     2. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.)
     3. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.)
     4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2)
     5. Įsivertinimo rezultatų panaudojimas bei planų įgyvendinimas ir jų poveikis (5.1.4.,5.2.2.)

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas už 2017 m.

 

2017 m. buvo atliktas įsivertinimas pagal 2016 m. mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Buvo vykdomas 3 srities Ugdymo(-si) aplinkos ir 2.1.3. temos Orientavimasis į mokinių poreikius įsivertinimas. Įsivertinant mokyklos vidaus veiklos kokybę naudojomės IQESonline.lt instrumentais, taikėme pokalbių, stebėjimų, dokumentų analizės metodus.

                      Atlikta mokinių, tėvų, globėjų apklausa ,,NMVA 2017“. Šių apklausų rezultatai buvo palyginti su 2015 m, 2016 m. Pastebima, kad išlieka panašus respondentų aktyvumas dalyvaujant 2017 metų apklausoje ir lyginant su 2016 metais.

                      Tėvų (globėjų), mokinių ir mokytojų apklausoje aukščiausios vertės sutampa. Visi aukščiausiomis vertėmis įvertino mokymosi svarbą, bendradarbiavimą ir pagalbą vieni kitiems, nesišaipymą, nesityčiojimą vieni iš kitų, į mokinių nuomonės ir siūlymų atsižvelgimą.

Užpildyta ir išsiųsta į NMVA ,,Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 2016 – 2017 m. (2017m.)“.

                      Gruodžio mėnesį buvo atlikta plačiojo įsivertinimo apklausa. 2018 m. giluminiam vertinimui numatytos 3 srities Ugdymo(-si) aplinkos rodiklių 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje, 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje ir 2 srities Ugdymas(is) ir mokinių patirtys rodiklio 2.3.1. Mokymasis temos.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė

Danutė Vaičiurgienė

 

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1