• kaledos-1.jpg
  • kaledos-2.jpg
  • kaledos-3.jpg
  • kaledos-4.jpg
  • kaledos-5.jpg
  • kaledos-6.jpg
  • kaledos-7.jpg
  • kaledos-9.jpg

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PAGRINDINĖS

MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymo formas, mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, išduodamus mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo tvarką, filialų steigimą bei jų veiklos nutraukimą.

2.  Mokyklos oficialusis pavadinimas – Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190670720.

3.  Mokyklos įsteigimo data: įsteigta ir pradėjo veiklą 1930 m. rugpjūčio 30 d., 1944 m. Radviliškio pradinė mokykla, 1954 m. Radviliškio septynmetė mokykla, 1962 m. Radviliškio aštuonmetė mokykla, 1964 m. Radviliškio 2-oji vidurinė mokykla, 1993 m. Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinė mokykla, 2005 m. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla.

4.  Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.  Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6.  Mokyklos savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111101539), adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

7.  Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Radviliškio rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencija įtvirtinta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

8.  Mokyklos buveinė – Radvilų g. 6, 82177 Radviliškis.

9.  Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo forma – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

15. Vykdomos švietimo programos: priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuota bei neformaliojo švietimo programos.

16. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: mokymosi pasiekimų pažymėjimus, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pradinio išsilavinimo pažymėjimus, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus.

17. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius:

17.1. Mokyklos skyriaus įsteigimo data – 2014 m. rugsėjo 1 d.

17.2. Mokyklos skyriaus buveinė – Taikos g. 12, Aukštelkų k., Aukštelkų sen., 82485 Radviliškio rajono savivaldybė.

17.3. Mokymo kalba – lietuvių.

17.4. Mokymo forma – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

17.5. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota, neformaliojo švietimo programos.

17.6. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai.

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Radviliškio rajono savivaldybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS.

 

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

20. Mokyklos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

21. Kitos švietimo veiklos rūšys:

21.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

21.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

21.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

21.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

21.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

21.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

21.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

22. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

22.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

22.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

22.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

23. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

24. Mokyklos veiklos uždaviniai:

24.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą bei pritaikytų bendrųjų programų vykdymą;

24.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

24.3. teikti mokiniams švietimo pagalbą;

24.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

25. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

25.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis ir ugdymo planais, atsižvelgdama į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo (si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos rodiklius, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimus, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis;

25.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

25.3. vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

25.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

25.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą ir konsultavimą bei vaiko minimalios priežiūros priemones;

25.7. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir, bendradarbiaudama su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba, skiria mokinių ugdymosi poreikius atitinkantį  ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (pailgintas darbo dienos grupes, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

25.9. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui ir jų kvalifikacijos tobulinimui;

25.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

25.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;

25.12. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

25.13. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus;

25.14. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

26. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

  III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

27. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

27.1. parinkti ugdymo(-si) metodus ir veiklos būdus, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

27.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose;

27.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, organizacijomis, jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

27.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

27.5. turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.

28. Mokyklos pareigos:

28.1. užtikrinti Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, ugdymo programų vykdymą, geros kokybės švietimą;

28.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto apraiškoms aplinką, atvirą vietos bendruomenei;

28.3. užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir jų vykdymą.

 

 IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

29. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

29.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarę Mokyklos taryba ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

29.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

29.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, suderintą su Mokyklos taryba ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

30. Mokyklai vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymą tvirtina ir direktorių konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Radviliškio rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Radviliškio rajono savivaldybės tarybai arba jos įgaliotam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Direktorius:

32.1. vadovauja Mokyklos strateginio, metinio veiklos plano, švietimo programų, Mokyklos ugdymo planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

32.2. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinei, regioninei ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo politikai įgyvendinti;

32.3. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

32.4. nustato direktoriaus pavaduotojams ugdymui ir ūkiui veiklos sritis, tvirtina jų pareigybių aprašymus, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

32.5. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

32.6. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

32.7. užtikrina pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sudaro sąlygas jų kvalifikacijos tobulinimui;

32.8. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, rūpinasi priešgaisrine ir žmogaus sauga;

32.9. nustato interesantų ir svečių lankymosi Mokykloje registravimo tvarką ir griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į Mokyklą;

32.10. sudaro darbo grupes, komisijas, metodines grupes, Metodinę tarybą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.11. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (vaiko globėjais, rūpintojais), palaiko ryšius su Mokyklos veikla susijusiomis institucijomis, vietos bendruomene, rėmėjais, švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis;

32.12. organizuoja, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją Nacionaliniam egzaminų centrui;

32.13. priima mokinius Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) teisės aktų nustatyta tvarka;

32.14. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.15. nustatyta tvarka tvirtina Mokyklos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, pedagogų ir aptarnaujančio personalo darbuotojų pareigybių aprašymus;

32.16. inicijuoja Mokyklos darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų rengimą ir teikia Mokyklos tarybai aprobuoti;

32.17. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, skatinimo bei drausmines auklėjimo priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

32.18. supažindina Mokyklos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, Mokyklos lankymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją ir mokinių užimtumą;

32.19. užtikrina gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Mokykloje;

32.20. vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Radviliškio savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

32.21. sudaro Mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

32.22. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

32.23. sudaro Mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

32.24. inicijuoja Mokyklos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos rengimą;

32.25. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.26. rengia Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia Savivaldybės tarybai pritarti;

32.27. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

32.28. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

32.29. dalyvauja darbo grupėse, sprendžiant aktualius rajono švietimo ir kultūros klausimus;

32.30. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms pagal jų kompetenciją mokyklos dokumentaciją, informaciją ir ataskaitas bei užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;

32.31. vykdo su Mokyklos uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;

32.32. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;

32.33. atsako už  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.

33. Mokyklos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu arba nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o jam negalint – kitas paskirtas asmuo.

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

 V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

35. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

36. Taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius. Taryba atnaujinama kas trejus metus.

37. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Mokyklos tėvų komitetas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba, 1–2 vietos bendruomenės atstovus – Mokyklos direktorius.

38. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

39. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje. Naujai išrinktos Tarybos posėdį kviečia senosios Tarybos pirmininkas.

40. Taryba:

40.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

40.2. svarsto Mokyklos strateginį planą, metinį Mokyklos veiklos planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;

40.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

40.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus, padeda formuoti Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

40.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

40.6. teikia siūlymų Radviliškio rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

40.7. svarsto mokytojų tarybos, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;

40.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius išteklius;

40.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

40.10. už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei;

40.11. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

42. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

43. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.

44. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

45. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

46. Mokykloje veikia Mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius. Mokinių tarybos narius renka 7–10 klasių mokiniai slaptu balsavimu. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos pirmininkas.

47. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Mokyklos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

48. Mokykloje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba, kurių veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

49. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai. Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai.

50. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

51. Mokykloje veikia administracijos taryba, kurią sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokykloje pagalbą teikiantys specialistai.

51.1. administracijos tarybai vadovauja Mokyklos direktorius;

51.2. administracijos taryba savo pasitarimus organizuoja vieną kartą per mėnesį pagal paruoštą metinį veiklos planą, o esant reikalui gali rinktis ir dažniau;

51.3. administracijos taryba svarsto Mokyklos perspektyvinės veiklos kryptis, darbo planus ir jų įgyvendinimą, metodinį darbą, personalo darbo tobulinimą, ugdomojo proceso būklę įgyvendinant mokyklos tikslus, uždavinius ir priemones jam gerinti;

51.4. klasių auklėtojų darbą su mokiniais ir jų tėvais, mokinių sveikatingumo, higienos klausimus, materialinį mokyklos ir mokinių aprūpinimą, ūkinę-finansinę veiklą, priimtų tarybos nutarimų vykdymą;

51.5. administracijos tarybos pasitarimai teisėti jei juose dalyvauja 2/3 narių;

51.6. administracijos tarybos nutarimai priimami balsų dauguma;

51.7. administracijos tarybos nutarimai negali prieštarauti Mokytojų Tarybos nutarimams;

51.8. administracijos taryba į savo posėdžius kviečia darbuotojus, mokinius, tėvus, kai aptariami klausimai susiję su jų veikla, darbu ir atsakomybe.

52. Mokykloje veikia mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra renkami visuotinio mokinių susirinkimo, kuriam vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas.

53. Mokinių taryba:

53.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

53.2. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo, socialinės veiklos;

53.3. organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

53.4. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, sutaria dėl mokinių tarybos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą;

54. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai renkami klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.

55. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų vadovų pasitarimus. 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

56. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS. LĖŠOS JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

59. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Radviliškio rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

60. Mokyklos lėšos:

60.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

60.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

60.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

60.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

61. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Mokyklos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius, prireikus pasitelkdamas išorinius vertintojus.

65. Valstybinę Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 

 VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Joje skelbiama informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą.

67. Mokykla pranešimus, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbia Mokyklos internetinėje svetainėje http://www.kudirka.radviliskis.lm.lt ir vietinėje spaudoje. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

68. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

69. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Radviliškio rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus arba Mokyklos tarybos iniciatyva, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais.

70.  Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma mokyklos struktūros pertvarka ar likviduojama Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

71.  Mokyklos filialai steigiami bei jų veikla nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1