• kaledos-1.jpg
  • kaledos-2.jpg
  • kaledos-3.jpg
  • kaledos-4.jpg
  • kaledos-5.jpg
  • kaledos-6.jpg
  • kaledos-7.jpg
  • kaledos-9.jpg

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

 2011 m. gruodžio d. Nr. T-156

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008,
Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869),  ir Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2011, Nr. 96-4533) Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
vasario 14 d. sprendimą Nr. T-286 „Dėl priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Mero pavaduotojas                                                                                              Kazimieras Augulis


                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                             Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                             2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu

                                                                                             Nr. T-156

 

PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO

 MOKYKLAS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869),  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų patvirtinimo“
(Žin., 2011 m.  Nr. 96-4533).

2. Ši tvarka reglamentuoja mokinių priėmimą į mokyklas, kurių steigėja yra Radviliškio rajono savivaldybės taryba, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir vaikų priėmimą ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Radviliškio rajono savivaldybės taryba nustato mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių kitiems mokslo metams. Iki liepos 1 d. šiuos skaičius patikslina, jei:

3.1. prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius didesnis nei buvo nustatytas mokinių ir klasių skaičius, nepažeidžiant higienos normos, sudaromų klasių skaičius mokykloje didinamas, atitinkamai mažinant klasių skaičių kitose mokyklose;

3.2. mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.

4. Jaunimo mokyklos klasių, suaugusiųjų klasių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasių skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

5. Tvarkos nuostatomis vadovaujasi  bendrojo ugdymo mokyklos.

II. PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

 

6. Asmenys į  bendrojo ugdymo mokyklas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio  ugdymo programas bei šias programas pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka  ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms patvirtintais klasių komplektų bei mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei vaikų skaičiais.

          7. Į bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis priimami pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas. Pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai; mokiniai, toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrojo ugdymo mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą, ar, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

            8. Pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai,  mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, vaikas gali būti priimamas vienais metais anksčiau, jeigu yra pakankamai subrendęs mokytis pagal šias programas.

9. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato, jų atitiktį pirmajai klasei mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

10. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą. Asmuo, naujai atvykęs mokytis, mokyklos vadovui pateikia pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą.

11. Mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys.

12. Mokytis pagal  vidurinio ugdymo programą pirmumo teise priimami:

12.1. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai;

12.2. jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos  antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus: pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, dalykų metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi  pasiekimų vertinimus.

13. Pradėti mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą priimamas asmuo, baigęs pritaikytą pagrindinio ugdymo programą socialiniams įgūdžiams ugdyti.

14. Specialiųjų poreikių vaikai ugdytis kartu su kitais  (bendrosiose klasėse arba specialiose klasėse ar skyriuose) vaikais priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias atitinkamas programas.

15. Į jaunimo mokyklą priimami 12–16 metų asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys;

16. Į suaugusiųjų klases priimami asmenys, sulaukę 18 metų, pageidaujantys tęsti nutrauktą mokslą pagal pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

 17. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių į Lietuvos Respubliką ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai ir suaugusieji, nemokantys lietuvių kalbos, į mokyklą mokytis priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK -1800 ,,Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 109-3991).

                    

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 

18. Asmenys į  bendrojo ugdymo mokyklas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio  ugdymo programas bei šias programas pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms patvirtintais klasių komplektų bei mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei vaikų skaičiais.

19. Asmuo pageidaujantis  mokytis, mokyklos vadovui pateikia:

19.1. prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų),
14–17 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;

19.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą;

19.4. įgyto išsilavinimo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arbą pažymą apie mokymosi pasiekimus (asmenys, kurie priimami mokytis į 2–12 klasę);

19.5. pažymą apie individualią vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, jei ugdymas pradedamas vieneriais metais ankščiau.

20. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis tik

mokykloje patikrinus asmens pasiekimus ir nustačius jų atitiktį bendrosiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.

21. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal bendrojo ugdymo programą priimamas bendra tvarka (pateikus prašymą, atitinkamos užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos išduotą mokymosi pasiekimus (išsilavinimą) įteisinantį dokumentą (duomenis), prireikus tikrinami mokinio pasiekimai ir kt.).

22. Mokinys, baigęs pradinio ar pagrindinio ugdymo programą ir įgijęs atitinkamą išsilavinimą, ir pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos vadovui pateikia tik prašymą (mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento teikti nereikia).

23. Dokumentų priėmimas pradedamas prasidėjus naujiems kalendoriniams metams ir baigiamas birželio 1 d.

24. Dokumentus priima mokykla, kurioje asmuo pageidauja mokytis.

25. Dokumentai registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-119 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka.

26. Asmens priėmimas mokytis pagal bendrojo ugdymo programą įforminamas mokymo sutartimi.

26.1. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą (pradedančiu mokytis pagal atitinkamą pritaikytą bendrojo ugdymo programą), sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą: pradinio, pagrindinio (ar tik jos pirmąją ar antrąją dalį) ar vidurinio ugdymo programą.

26.2. Mokymo sutartį mokykla su asmeniu sudaro pagal bendrojo ugdymo mokyklos, kurioje asmuo mokysis, paskirtį ir vykdomą priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio (pagrindinio ugdymo programos pirmąją ar antrąją dalį) ar vidurinio ugdymo programą.

26.3. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas.

26.4. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

26.5. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka mokykloje (segama į mokinio asmens bylą).

27. Sudarius mokymo sutartį:

27.1. asmuo įregistruojamas mokinių registre (į mokinių abėcėlinį žurnalą įrašomas automatiškai);

27.2. formuojama mokinio asmens byla. Joje turi būti išsilavinimo pažymėjimo kopija, mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo byloje esantys dokumentai lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų mokykloje esančių dokumentų kopijos ir (arba) pateikiama Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169), 6 priede nustatyto pavyzdžio pažyma-dokumentas, kuriame įrašoma informacija apie mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą ugdymo mokykloje laikotarpį (pvz., per mėnesį, trimestrą, pusmetį ir pan.);

27.3. priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

28. Mokyklos vadovo įsakymu(-ais) įforminamas  mokinių paskirstymas į klases (srautus).

_______________________________

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1