• kaledos-1.jpg
 • kaledos-2.jpg
 • kaledos-3.jpg
 • kaledos-4.jpg
 • kaledos-5.jpg
 • kaledos-6.jpg
 • kaledos-7.jpg
 • kaledos-9.jpg

Filosofija: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą...“ (Vincas Kudirka)

Vizija: Nuolat kintanti, moderni progimnazija, sudaranti sąlygas įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi ir sėkmingai socializacijai.

Misija: Mokykla teikia pagrindinį išsilavinimą, ugdo mokinį, siekiantį nuolatinės asmeninės pažangos, gebantį savarankiškai ir kūrybiškai veikti.

 

Vertybės:

    • Atvirumas kaitai.
    • Asmeninis tobulėjimas.
    • Iniciatyvumas ir atsakomybė.
    • Bendruomeniškumas.

 

MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI

 1. Pamokos kokybės tobulinimas siekiant nuolatinės mokinio asmeninės pažangos.
 2. Mokyklos bendruomenės telkimas plėtojant mokinių bendrąsias kompetencijas.
 3. Bendruomenės narių identiteto.
 4. Mokyklos edukacinės aplinkos modernizavimas.
 5. Išorės vertinimo rezultatų panaudojimas.

 

2018 M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1. Tikslas. Gerinti mokinių pasiekimus siekiant praktine veikla grįsto ugdymo ir gyvenime reikalingų kompetencijų formavimo.

 

Uždaviniai:

1.1. Didinti pamokos veiksmingumą orientuojantis į mokinių individualius pasiekimus.

1.2. Panaudoti įvairias edukacines aplinkas mokinių pasiekimų gerinimui.

1. 3. Plėtoti ugdymo turinio integraciją.

1.4. Dalyvauti projektų, ugdančių mokinių bendrąsias kompetencijas, veikloje.

 

2. Tikslas. Stiprinti mokyklos bendruomenės identitetą tobulinant mokyklos įvaizdį ir plėtojant bendruomenės kultūrą

 

Uždaviniai:

2.1. Plėtoti bendradarbiavimo kultūrą tobulinant mokyklos įvaizdį

2.2. Reprezentuoti mokyklos veiklą medijose.

 

3. Tikslas. Sudaryti sąlygas mokinių ir mokyklos darbuotojų emociniam saugumui užtikrinti

 

Uždaviniai:

3.1. Tęsti LIONS QUEST programos vykdymą ugdymo procese.

3.2. Įgyvendinti CASEL ( nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje) programą mokyklos darbuotojams.

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1