• kaledos-1.jpg
 • kaledos-2.jpg
 • kaledos-3.jpg
 • kaledos-4.jpg
 • kaledos-5.jpg
 • kaledos-6.jpg
 • kaledos-7.jpg
 • kaledos-9.jpg

 

Specialioji pedagogė Jurgita Lukšienė

 

 

        Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Specialioji pedagogė:

 • Atlieka pradinį ir pakartotinį pedagoginį mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, vertinimą;
 • Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei užtikrina specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumą progimnazijoje;
 • Veda  grupines (2-4 mokinai), individualias (1 mokinys) specialiojo pedagogo pratybas, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galias bei rekomendacijas;
 • Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti lietuvių kalbos bei matematikos  mokomąją  medžiagą,  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų;
 • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

KAS IR KAIP ĮVERTINA SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS?

 • Į specialųjį pedagogą ar į mokyklos VGK (vaiko gerovės komisiją)  kreipiasi klasės vadovas (mokytojas, tėvai), pastebėję, kad mokiniui kyla sunkumų įsisavinant bendrąsias ugdymosi programas.
 • Gavus mokinio tėvų sutikimą, jo pasiekimai apsvarstomi mokyklos VGK ir, esant reikalui, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) dėl išsamesnio mokymosi sunkumų įvertinimo.
 • Mokinio gebėjimų vertinimą PPT koordinuoja mokyklos specialusis pedagogas.
 • Į PPT registruoti vaiką dėl kompleksinio pedagoginio ir psichologinio gebėjimų vertinimo gali ir tėvai (globėjai).

         Specialiojo pedagogo pagalba mokiniui skiriama tik gavus pedagoginės – psichologinės tarnybos rekomendacijas. Visa informacija, gauta tyrimo metu, yra konfidenciali. Mokiniui pakeitus ugdymo įstaigą, dokumentai, susiję su specialiuoju ugdymu, kitai mokyklai yra perduodami tik gavus raštišką tėvų sutikimą.

Specialioji pedagogė  JURGITA LUKŠIENĖ

Kabinetas 311

SAVAITĖS DIENA

TIESIOGINIS DARBO LAIKAS

 SU MOKINIAIS

PIETŲ PERTRAUKA

PIRMADIENIS

10.00 – 12.05  

12.05 – 12.35
ANTRADIENIS

8.00 – 10.00 

11.00 – 11.30

TREČIADIENIS

8.00 – 10.45

11.10 – 11.40
KETVIRTADIENIS

8.00 – 9.15

10.00 – 11.50 

12.10 – 12.55 

11.50 – 12.10

12.55 – 13.05

PENKTADIENIS

  8.55 – 10.45

11.10 – 11.40

  

Konsultacijos tėvams vyksta antradieniais  12.00 13.00,  penktadieniais 8.00 8.55

  

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1